Home

Citace iso 690 příklad

3 Příklady citací dokumentů podle normy ČSN ISO 690 (3. vyd., 2011) Kniha a kapitola v knize příklad 1-4 Tištěná kniha/monografie Elektroniká kniha Kapitola v tištěné knize Kapitola v elektronické knize Příspěvek ve sorníku příklad 5-6 Příspěvek v tištěném sorníku z konference Příspěvek v elektronickém sorníku z konferenc 3 Jak citovat zákon podle ISO 690? ISO 690 je mezinárodně uznávaná citační norma, samotnou citaci legislativy ale nijak neřeší. Přesto ji můžeme použít, pokud se jí chceme řídit, a to aplikací modelu platného pro bibliografické citace z periodik. Příklad: ČESKO Výklad nové normy ČSN ISO 690 platné od 1. dubna 2011 pro bibliografické odkazy a citace dokumentů připravený Olgou Biernátovou a Janem Skůpou • formální úprava je dána normou ČSN ISO 690 Bibliografické citace • určeno autorům a redaktorům pro zpracování citací tištěných i elektronických dokumentů 4.1.1 Praktické příklady citování - klasické tištěné dokumenty Praktický příklad - monografie, kniha PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání Přímá citace nesmí být nijak pozměněna. Norma ISO 690 vylučuje jakoukoli vlastní kreativitu autora (co se týče zacházení s citáty). Existují však výjimky: Text může být částečně zkrácen s uvedením výpustky (). Přípustné jsou drobné úpravy, jako je změna velikosti písmene

Datum citace - velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět: [citováno 1999-10-11] [citováno 9.května 1997] [cit. 1999-12-10] Poznámka: Striktně podle normy ISO 690 se datum citace uvádí za datem aktualizace Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Pro zjednodušení uvádíme zobecněný formát: AUTOR. Název dokumentu

Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci. generovani-citaci.cz. Uložené citace Níže máš poslední 3 citace webových stránek Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF 5 2 Citace v soupisu literatury *červeně označeny jsou údaje nepovinné, černě údaje povinné 2.1 Tištěné zdroje 2.1.1 Monografické publikace (= knihy, uebnice, skripta) Primární odpovědnost (autor nebo autoři). Název knihy: podnázev knihy.Vedlejší názvy

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

ČSN ISO 690 - Citace

o své zkušenosti z normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, která nově řeší formální stránku odkazů na použitou literaturu v odborných článcích či publikacích. Tato norma nahrazuje dřívější ČSN 01 01 97 Bibliografické citace a byla vydána po částech v prosinci 1996 a v lednu 2000 Projekt Bibliografické citace Jednoduchý online generátor, který umožňuje rychle vytvářet citace podle aktuálně platné normy. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (interpretace normy) BIERNÁTOVÁ, Olga, SKŮPA, Jan Zdroj: Citace.com . Struktura a příklady citac

Přímá a nepřímá citace - lorenc

Příklad citace tohoto článku. PARIMUCHA, Petr. Jak na citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 > Pari - weblog o webdesignu a všem možném [online]. 8.11.2007 [cit. 2007-11-08]. Dostupný z WWW:. Norma ČSN ISO 690:2011. Norma nahrazuje starší verze - ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000. Je použitelná pro bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, tištěné i elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, grafická a hudební díla i audiovizuální dokumenty

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje.ČSN ISO 690 citaci definuje jako data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání. V tomto smyslu se obecně používá termín bibliografická citace • ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Tato stránka slouží k nácviku citování podle norem ISO 690 a ISO 690-2e. Níže uvedené příklady jsou pro cvičení doplněny obrázky některých stránek dokumentů, na kterých najdete veškeré potřebné údaje pro popis. Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší. Příklad 1: Napište citaci této publikac Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora) Můžete také zvolit variantu. Příklad přímé citace Původní text zdroje. Jsem názoru, že diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše. Stáhněte si můj e-book a napište tu nejlepší diplomku, jaké jste schopni. Jedině tak budete moci v klidu spát. Citace v textu. Semerád (2018) tvrdí, že diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše

Jak správně citovat - Seminarky

 1. Citace z internetu či webových stránek. Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech. Webové stránky a informační portály. Na webových stránkách je dnes téměř vše. Jak z nich citovat správně
 2. Nejprve jsou tučným písmem uvedeny povinné údaje bibliografické citace a po-té konkrétní příklad. (Zpracováno podle normy ČSN ISO 690 ve znění po poslední revizi z r. 2011) KNIHA (tištná verze) Tvůrce. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Standard-ní identifikátor
 3. Citace Poslední aktualizace: 5.2.2015 Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Článek v elektronickém časopise Příklad RYLICH, Jan. Od pirátství k digitální.
 4. Struktura / příklad citace ústního sdělení (osobní sdělení) [Citovaná osoba] [další indentifikační údaje osoby (postavení, funkce, pracoviště + název a adresa pracoviště] [Datum] podle ústního sdělení Václava Nováka (studenta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno) dne 21. dubna 2016

citace webových stránek podle ISO - generator-citaci

ČSN ISO 690 ⚫SN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informaních zdrojů ⚫obsah, pravidla, formální úprava a struktura citací ⚫uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů v textu (úplná x zkrácená citace) ⚫Norma = doporuení, existuje více zvyklostí, citaních. Příklad citace v textu Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustře-ďuje na zpracování informace (5, s. 29). Například Holá (11, s. 23) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces CITACE V TEXTU Citační norma ČSN ISO 690 nabízí 3 způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu

Co není citace str. 3 3. Přímá citace X nepřímá citace str. 4 citační normy, přičemž nejznámější je ČSN ISO 609 (analogicky na Slovenku STN ISO 690). Ovšem velmi často v praxi PŘÍKLAD Vzorová internetová stránka: Správný formát citace pro výše uvedenou internetovou stránku: Ústí nad Labem. (2019) Příklad: snail on flower Clip Art . Pokud si do fulltextového vyhledávání na stránkách www.pdclipart.org zadáte vyhledání obrázku, například snail on flower, zobrazí se vám obrázek s následující adresou Citace obrazového materiálu z webových stráne ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 40 s. Třídící znak 01 0197. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (0 Struktura údajů pro citace (podklady podle ČSN ISO 690): Author: Pavel Švec Last modified by: Pavel Švec Created Date: 1/7/2003 8:09:00 PM Company: CCM Other titles: Struktura údajů pro citace (podklady podle ČSN ISO 690) Citování podle ISO 690. Jedná se o normu, jejíž plný název zní ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Obvykle při citování nepracujeme přímo s normou, která je obecně obtížně dostupná

CITACE je text, web, obrázek, tabulka, graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete (převypravujete text vlastními slovy). Citační norma pro ČR: ČSN ISO 690 platná od dubna 2011 Co je plagiátorství: • Zkopírování dokumentu Citace PRO Free je volně dostupný citační manažer, který nabízí pouze základní funkce generování citací dle ČSN ISO 690 -autor, datum ukládání a třídění citací do složek import citací z jiných systémů • příklad: ISBN 978-80-251-3269- Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references. Jejím autorem je organizace ISO , technická (Příklad citace příspěvku do elektronické konference a e-mailu je převzat z WWW stránky doplňujících příkladů aplikace normy ISO 690-2 na. Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690. Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která je platná od 1.4. 2011. Upozornění - ve vzorech citací jsou povinné údaje označen Citace podle ČSN ISO 690. Citace podle APA. Dolejší, B. (1984). Rovnováha vnitřního spotřebitelského trhu: Příklad Československa sedmdesátých let

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN.ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentu. Verze 3.0 Možností, jak citovat webové stránky nebo knihy, je více. Jakmile se však rozhodnete pro nějakou citaci, je nutné používat stejnou formu u všech citací ve vaší práci. Nejčastějším způsobem, kterým se u nás cituje je podle takzvané citační normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace dle ČSN ISO 690. Text byl upraven podle příspěvku v časopise Chemické Listy (VYMĚTAL, J. Chem. Listy, 2007, roč. 95, 433-438), uvedené zásady však vycházejí ze státní normy a jsou pochopitelně platné obecně, pro všechny obory ČSN ISO 690:2011 (Bibliografická citace) ČSN 010195 (Bibliografický záznam) Příklad: LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6 Citování článku z časopisu [upravit | editovat zdroj K práci s těmito prameny slouľí ve Wordu nástroje ze skupiny Citace a bibliografie na kartě Reference. Nejdříve vybereme citační styl. Více si o citačních stylech řekneme v druhé části článku - nyní jen zvolíme styl s názvem ISO 690 - číselná reference , který je nejpodobnějąí v České republice pouľívané.

Vytvořte si citaci Generátor Citace

Bibliografické reference - příklady podle ČSN ISO 690:201

Příklad textu se třemi zdroji. Index za každou myšlenkou, pod čarou odkud je. Celou citaci dle normy na tuto knihu pak nutno uvést v kapitole Zdroje na konci práce. Příklad citace zdrojů z předcházejícího obrázku, jak budou plně citované v kapitole Zdroje. Takto třeba postupovat odstavec za odstavcem. Jde o zdlouhavou práci Příklad: Valeš, Václav. Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Brno : Moravskoslezská křesťanská akademie, 2009. 102 s. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004) [online. Struktura bibliografických citací Tištěné a elektronické dokumenty (dle normy ČSN ISO 690) • Obecná pravidla • Prvky citace • Bibliografické citace jednotlivých typů dokumentů 17. Obecná pravidla tvorby citací • Základním pramenem údajů tvořících bibl. citaci je popisovaná jednotka (kniha, časopis atd.), v rámci. Úvodem Po více než šesti letech příprav bylo 15. června 2010 organizací ISO oficiálně publikováno v pořadí již 3. vydání mezinárodní normy ISO 690, a to paralelně, jak bývá zvykem, v anglické [ISO 690:2010(E)] i francouzské verzi [ISO 690:2010(F)]. Nové vydání zároveň ruší a nahrazuje předešlé 2. vydání normy ISO 690 z roku 1987 [ISO 690:1987] a také 1. Slajdy k přednášce z Kurzu informačního vzdělávání. Ať už píšete práci seminární, bakalářskou nebo magisterskou, je nutné důsledně uvádět všechny zdroje, kte

Často kladené dotazy - Ústav vědecko-pedagogických

citace). Forma odkazu je závislá na zvolené metodě citování. Možné je použít tyto tři: forma jméno-datum tzv. harvardský systém, forma číselného odkazu nebo forma průběžných poznámek pod čarou (viz ČSN ISO 690:2011). Na konci odborné práce je třeba vytvořit seznam bibliografických citací nazvaný např II. ČSN ISO 690 (česká verze mezinárodní normy ISO 690:2010), návod zde. Příklady, jak citovat podle Chicago style: 1. Kniha. 1. způsob. Odkaz (do textu vkládáme poznámku pod čarou): Petr Fiala and Markéta Pitrová, Evroá unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009), 35. (plná verze

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Jak správně citovat - UJAK - KNIHOVN

Jak na citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-

 1. 6 Jak vypadá srovnání stylu APA, Harvard a ČSN ISO 690. Abyste měli lepší představu o podobě stylů, našla jsem krásný příklad pro citaci článků. Všimněte si, rozdílů v: psaní autorů (velká a malá písmena, interpunkce), rok vydání, interpunkce, způsob zápisu ročníku, čísla a čísla stran, způsob zápisu data.
 2. Příklad citace parafrázované Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prost ředí univerzit [Stefan, 1997], pozd ěji i v 2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typ ů dokumentů. Verze 3.0 (2004). c1999-2004, posledn
 3. Název řady lze uvádět obecně užívanou zkratkou (viz Příklad 141). Příklad 141 ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Příklad 142 ČSN ISO 830
 4. •ČSN ISO je dost benevolentní, spoustu věcí si můžete rozhodnout sami •Styl a metoda musí být vždy konzistentní pro celý dokument • ČSN ISO 690 ASIMOV, Isaac. I, robot. New York: Bantam Books, 2008, 224 s. Robot series. ISBN 9780553382563. • Chicago (16th edition) Asimov, Isaac. 2008. I, Robot. Robot Series. New York: Bantam.
 5. Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznačena zeleně. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690

1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 2. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části 3. ČSN 01 0195 Bibliografický záznam 4. ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 5. Zákon č. 121/2000 Sb Norma ČSN ISO 690 však neřeší vše a u mnohých zdrojů pak nezbývá, než se spolehnout na způsoby často používané, leč neoficiální [3] [4] [5]. Mezi citace v normě neřešené patří také citace z e-mailové korespondence Správné citace - proč a jak citovat: Bez odborných citací by odborná věda nemohla fungovat, ale i v té vědě popularizační mohou být citace důležité. Potřebu citovat nebo rozumět citacím můžeme mít každý. Více informací naleznete v našem článku Pokud je autorů víc, použije se jen jméno prvního z nich a záznam se napíše ve tvaru (Novák et al., 2005, s. 25). V jedné závorce je možno odkazovat na dva různé zdroje (Novák, 2005, s. 25, Procházka, 2011, s. 56). Je potřeba dodat, že přímo norma ISO 690 uvádí zápis odkazu ve tvaru bez čárky za příjmení, tedy např 10. Seznam použité literatury - citace dle ČSN ISO 690 platná od 1. dubna 2011 - viz příklad: 1 Úvod do problematiky práce v domácnosti 3.2 Zápis citací v seznamu literatury dle ČSN ISO 690 platné od 1.4.201

PPT - Norma ČSN ISO 690 a 690-2 PowerPoint Presentation

Bibliografická citace - Wikipedi

Příklad odkazů v textu: Změnu odkazů lze provést několika způsoby. Jednou z možností je trvalé přepsání odkazů přímo v kódu stránek, což je poměrně snadné uvnitř HTML, ale Odkaz v textu: Na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem citace a stranou Every day, Diplomové práce :-) and thousands of other. Jak správně napsat závěr bakalářské / diplomové práce je popsáno v samostatném článku. neobsahuje citace, shrnuje celou práci (byť jsou konkrétní výsledky uvedeny v praktické části) ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů - Bibliografické citace - podle normy 010197 Bibliografické citace ČSN ISO 690. Způsob umístění citací může být různý, ale v rámci celé práce jednotný. Citace mohou být umístěny: 1. v poznámce pod čarou, 2. přímo v textu (od textu je pak citace oddělena závorkou), 3 Vždy prvně vytváříme zdroje, následně citace. Pokud jste se dozvěděli, že škola preferuje jinou metodu citování nezoufejte. Všechny zde zmiňované normy jsou v součástí platné normy ISO 690 a tudíž byste si práci měli tímto tvrzením vždy obhájit

690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací[online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikaních prací, Asociace • ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace -Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : eský normalizan Jako příklad poslouží třeba rosnička zelená (Hyla arborea). vyhledat normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Níže je zjednodušeně prezentován způsob, jak použité zdroje zapisovat. Podtržené položky BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a.

Citace. Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné.. Ve scientometrii a též v odborných publikacích má citace jiný význam - citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci.Přitom k uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Obsah,forma a struktura ČSNISO690 01 0197 Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucení technicke v Brne, ICO 00216305 ISO 69O Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure (Dokumentace. Bibliografickécitace. Obsah,forma astruktura) ANSI Z39.29 Bibliographicreferences (Bibliografické citace

Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Nejrozšířenější citační normou je v České republice norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references.Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů (ISO International standards for the identification and description of information resources) Citace Použije-li žák při vytváření školních prací cizí zdroje, je povinen je citovat. Citace se řídí bibliografickou normou ČSN ISO 690. Citace se uvádí v oddílu Bibliografie nebo Použité zdroje v závěru práce. Příklad citace knižní publikace: SOUKAL, Josef. Literatura pro 2. ročník středních odborných škol. Citační normy ČSN ISO 690:2010 Bibl. citace musí jednoznačně identifikovat dokument Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje. Udaje přebíráme Z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety disku apod.) Z rubu titulní strany, hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné dokumentac ISO 690-2 Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. Český překlad druhého vydání normy ISO 690 z 15.8.1987 vyšel v prosinci 1996 jako ČSN ISO 690 (01 0197) pod názvem Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura a nahradil tak dosavadní ČSN 01 0197.

Struktury uvádění zdrojů pro další druhy publikací a informace o ostatních možnostech a stylech citování velmi dobře shrnuje Petr Boldiš v dokumentech Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 dostupných na webu www.boldis.cz.. Není tedy tak složité se s citačním strašákem seznámit a časem i spřátelit Metody citování literatury ISO 690 a ISO 690-2 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních.

Tvar bibliografických citací a odkazů na ně je určen normou ČSN ISO 690 z roku 1996. Je nezbytné, abyste se s touto normou seznámili! Příklad 6.13: Bibliografické citace formátované dle normy ČSN \bibitem{bar-03}{\textsc{Barešová,} A. \textit{e-Learning ve vzdělávání dospělých}. Praha~:~VOX, 2003. 174~s.. Odkazy podle normy ISO-690 první prvek a datummají podobu vybraných informací o zdroji, které jsou umístěny v závorce hned za citací či parafrází v textu - zpravidla se jedná o příjmení autora a rok vydání). Příklad citace Bibliografické citace Citační etika, norma ČSN ISO 690, citační software Martin Krčál Přednášky pro studenty FSS Brno, 20. října 201 Citaci je nutné uvádět podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle doporučených norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.. Příklad citace úvodu archivní pomůcky: Bisinger, Zdeněk: Inventář Ústav teorie a dějin umění ČSAV.

Citace - Wikipedi

Poznámky, prosím, začínejte vždy velkým písmenem a ukončujte tečkou. Bibliografické citace dokumentů uvádějte podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace by měly být přehledné, jednotné a úplné. Níže uvádíme základní informace o preferovaném způsobu citace dokumentů Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy 8 1. Normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 jsou obecným doporučením pro české autory1, nicméně čeští autoři publikují v zahraničí a musí se při přípravě svých textů řídit pokyny vydavatelů nebo jinými obecně přijatými a používanými publikačním 6 Poznámky a bibliografické odkazy (citace) Umístění poznámek a bibliografických odkazů je dáno normou ČSN ISO 690. Pro průběžné poznámky použijeme horní index v textu a vysvětlení v poznámce pod čarou na stejné stránce. Text v poznámce bude psán kurzívou velikost písma 11 b Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity ČSN ISO 690. Informace a dokumentace: pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jakub SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]

Bibliografie a citování pramenů v programu MS Word | POVEZ II

Boldis.cz - informační management, citace, invisible web ..

ISO-690. Příklad citace knihy: FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 400 s. ISBN 978-807-3576-851. Příklad citace příspěvku ve sborníku: OVESNÝ, Pavel a Jan NOVÁK. Finanční správa - součást realizace finančního práva Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu. (Bratková, 2008, s. 7 Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 100% záruka ochrany osobních údajů Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů , akčních cen a množstevních sle pravidla a p říklady vychází z platné normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je p řekladem mezinárodní normy ISO 690:2010, a dalších doporu čení. Při zpracování kvalifika čních a dalších prací je nutné dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Metodika se zabýv

Uvést veškeré použité právní předpisy, normy, knihy, skripta, studijní opory, www stránky, články, použitý software apod. citované podle ČSN ISO 690. K vytvoření použitých zdrojů je možné využít nástroj CITACE PRO . Příklad: ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Bibliografická norma (ČSN ISO 690,1997) Bibliografický odkaz v textu (tamtéž) Tištěné monografické publikace - Odkaz na celou publikaci BRIAN,F. Sou Sekundární citace Příklad: Kauzální vysvětlení mohou být dle Davidsona (In Fay, 200 Úkolem bibliografické citace je jednoznačně označit zdroj myšlenky, citátu, parafráze apod., aby byl dohledatelný a ověřitelný. Bibliografická citace podle normy ČSN ISO 690 v souladu se zvyklostmi českých knihovníků a českým pravopisem je však věc záludná a plná chytáků. Uveďme si příklad: CASA.DE.LOCOS. Inverze EDR, Jakub. \textit{Management sportovní akce - Modelový příklad projektu pořádání sportovní akce} [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-07-22] •ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Příklad citace v textu Musí však být zároveň zaručeno, že bude zachována dlouhodobá dostupnost a využitelnost digitálního objektu. Příklad: CARL ZEISS JENA, VEB.Anordnung zur lichtelektrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Erfinder : W. FEIST, C. WAHNERT E. FEISTAUER. Int. Cl.3 : G02 B 27/14. Schweiz Patentschrift, 608 626. 1979-01-15. 2 Bibliografické citace - elektronické dokumenty ČSN ISO 690-2. 2.1 Elektronické monografie, databáze a počítačové.

 • Krups ea 9010 barista.
 • Rolling stones turné 2017.
 • Kuřecí gril recept.
 • Cinnamomum camphora.
 • Op prostějov zlín.
 • Dkicker 2 world cup.
 • Bezpečnostní dveře sherlock zkušenosti.
 • Mléko referát.
 • Nejsem zvyklí.
 • Dyje.
 • Tundra rostliny.
 • Alveolus dentalis.
 • Eurobikefest 2017 program.
 • Sůl.
 • Akropolis atheny.
 • Vysoká pec karlovy vary.
 • Co znamenají čísla na objektivu.
 • Sprchové kouty fotogalerie.
 • El capitan wallpaper.
 • Archimedes wikipedia.
 • Korálkování návody vánoční ozdoby.
 • Co zkratka.
 • Pozvánka na 18. narozeniny text.
 • Testy na taryho.
 • Lněný úplet.
 • Pokemon karty jimbo.
 • Planica.
 • Mletý černý sezam.
 • Bk opava tabulka.
 • Terminátor 2 celý film česky.
 • Platnost pasu na slovensko.
 • Range rover evoque motory.
 • Cps muni tisk.
 • Projekční kancelář beroun.
 • Bmw e30 na prodej.
 • Pánské maskáče.
 • Kožní praha 3 bez objednání.
 • Selekce osvětim.
 • Tělesné cvičení definice.
 • Semena konopí levně.
 • Rallysport nieuws.