Home

Popisné statistiky

V ukázce z kurzu jsme připravily dva příklady, abyste se mohli podívat, jak je kurz popisné statistiky koncipován. Také se můžete podívat na zadání dalších příkladů, které jsou součástí kurzu. Kurz máte k dispozici po dobu 3 měsíců Výběr a popisné statistiky. Potíže, které má mnoho inteligentních lidí se sčítáním, jsou nekonečné. M. Greenwood . 5.1 Výběrové rozdělení. Obrázek: Popisné statistiky dat z histogramu: ukázka možností procedury Statistiky knihovny STAT.FML Modus je nejčetnější hodnota znaku. Kvantil (označovaný někdy jako p-procentní kvantil) je hodnota znaku, pro který platí, že nejméně p-procent prvků má hodnotu menší nebo rovnu a procent prvků je větších nebo rovno

22 příkladů na popisnou statistiku Matematikaza1

 1. ální (kategoriální, klasifikační) dané třídy (kategorie) barva očí, typ podloží.
 2. Nástroj popisné statistiky vrátí tabulku s následujícími statistikami pro zavěrečné ceny akcie Stejným způsobem získáte statistiky z ročních výnosností akcie. Statistické funkce. Druhým a o trochu pracnějším způsobem výpočtu popisných statistik je použití excelovských statistických funkcí
 3. Matematická statistika se vyvinula z popisné statistiky a jejím základem je teorie pravděpodobnosti. Zatímco popisná statistika zkoumá soubory prvků přímo, matematická statistika zkoumá tyto soubory nepřímo prostřednictvím výběrů. Na získané údaje se pohlíží jako na výsledek určitého náhodného pokusu, který mohl.
 4. Z popisné statistiky se postupem času vyčlenily dílčí statistické disciplíny, z nichž zřejmě nejvýznamnější je . matematická statistika, která je založena především na teorii pravděpodobnosti. Popisná statistika . Matematická statistika
 5. Metody zpracování výsledků, základy statistiky Cílem kapitoly jsou základní informace o statistických metodách. Není zde uveden kompletní problematika jednotlivých statistických analýz, text je přizpůsoben a zjednodušen pro potřeby studentů, kteří se se statistikou setkávají poprvé
 6. V popisné statistiky, měření, jako je průměr a směrodatná odchylka jsou uváděny jako přesná čísla. Přestože inferenční statistiky používá nějaké podobné výpočty - například průměr a směrodatná odchylka - zaměření se liší pro inferenční statistiky
PPT - Analýza kvantitativních dat I

5. Výběr a popisné statistiky

 1. oproti rozptylu pro účely popisné statistiky, jinak směrodatná odchylka poskytuje stejnou informaci o variabilitě souboru jako rozptyl - průměrnou odchylku hodnot od střední hodnoty. 30 . VARIAČNÍ KOEFICIENT. je . relativní mírou variability. a používá se
 2. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 3. Jednoduché popisné statistiky → třídění dat 1. stupně (jednorozměrná analýza): Střední hodnoty: modus, medián, průměr. Variance-rozptýlení dat: rozptyl, směrodatná odchylka. Další míry variability-rozptýlení (rozpětí, kvantily, špičatost, šikmost) Střední hodnoty a míry variability v programu SPS
 4. ÚSTAV MATEMATIKY . Matematika I; Matematika II; Matematika III; Matematika IV; Úvod a historie; Popisná statistik
 5. Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat.Je založena na matematické statistice, která je větví aplikované matematiky.V teorii statistiky jsou náhodnost a neurčitost modelovány pomocí teorie pravděpodobnosti.Do praxe statistiky patří plánování, sumarizace a analýza nepřesných pozorování
 6. spopisem charakteristik polohy uvádět vrámci popisné statistiky také charakteristiky variability, které nám řeknou, jak moc naše charakteristiky polohy daný soubor vystihují. Charakteristiky variability Rozpětí-první jednoduchou charakteristikou variability, jíž si popíšeme, je variační rozpětí , které definujemejak
 7. Popisné charakteristiky (míry polohy a variability) nám kromě popisu našich konkrétních experimentálních dat dají také základ pro odhadování populačních charakteristik. Než začneme s učebnicovým výkla­ dem, pojďme se podívat na příklad použití popisné statistiky, tentokrát na akademické půdě

Číslo popisné (zkratka č. p. nebo také čp.) je v České republice územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané části obce unikátní. Na Slovensku se obdobné číslo nazývá súpisné, v Rakousku konskripční (Konskriptionsnummer, dříve též Conscriptionsnummer) V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky Již při výběru vhodné popisné statistiky se uplatňuje znalost rozdělení dat. Některé popisné statistiky, odvozené od modelových rozdělení, je možné využít pouze v případě, že data mají dané modelové rozdělení. Typickým příkladem je průměr a směrodatná odchylka Hledáme název Popisné statistiky, vyberte jej a klikněte na tlačítko OK. Po provedení těchto akcí se okno Popisné statistiky spustí přímo. Do pole Vstupní interval zadejte adresu rozsahu, který bude tímto nástrojem zpracován. A specifikujeme to společně s hlavičkou tabulky Jednoduché popisné statistiky třídění dat 1. stupně: Střední hodnoty Míry variability Střední hodnoty: nominální znaky → modus ordinální znaky → medián (aritmetický průměr) intervalové znaky → aritmetický průměr Pomocí jednoho čísla vyjadřujeme vlastnost znaku → typická hodnota datové řady Modus (Mo.

Popisné statistiky v grafech 1. (třídění 1. stupně) Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz poslední aktualizace 28. 3. 2014 Lodyhový (cifrový) graf (Stem-and-Leaf Plot ) vek Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 3,00 0 . 668 3,00 1 . 122 1,00 1 • Řada metod popisné statistiky je založena na modelu normálního rozložení - Průměr, směrodatná odchylka atd. • Řada metod testování hypotéz je založena na modelu normálního rozložení - T‐test, ANOVA, korelace, regres Popisné statistiky • Go Back • Go Forward • Close M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextov ě verze 2014-02-08 HTML, stránka 63 ze 124.

12 Popisné statistiky

Matematická biologie učebnice: Popis a vizualizace

Komplexní sada základních statistických nástrojů, včetně popisné statistiky, testování hypotéz, intervalů spolehlivosti a testování normality Regulační diagramy Sledování vývoje procesů v průběhu času a posouzení jejich stability Příklady na procvičení popisné statistiky 1 1. V rámci zkvalitnění chodu firmy a propojení jednotlivých oddělení bylo v nadnárodní společnosti vybráno 30 zaměstnanců z odvětví výroby a bylo u nich zjišťováno pohlaví (značeno 0-muž a 1-žena) a vztah k top managementu (značeno 0-s vedení jsme se nikd ZÁKLADY POPISNÉ STATISTIKY Statistika - věda o metodách sběru, zpracování a vyhodnocování statistických údajů. Statistické údaje jsou např. údaje o přirozeném přírůstku či migraci obyvatelstva, objemu výroby průmyslových podniků, dovozu či vývozu určitého zboží apod Okno Popisné statistiky má několik karet -viz obr 1. V kartě Detaily-můžeme zvolit výpočet standardní chyby (Sm. chyba průměru), popřípadě výpočet intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu (meze spol. prům.). Volbu potvrdíme tlačítkem Souhrn nebo tlačítkem Výpočet:Popisné statistiky. Poté se objeví výstupní. • popisné statistiky: průměr, směrodatná odchylka (sd), horní a dolní kvartil (Q1 a Q3), medián, minimum, maximum • grafické znázornění: krabicový graf (boxplot) • zkoumání normality (QQ-plot) 1 kvalitativní veličina (kategoriální, typ: factor) • popisné statistiky: absolutní a relativní četnost

10. Základy popisné statistiky (FAPPZ—VMB) Petr Gurka (aktualizace 17. dubna 2015) Obsah 1 Úvod 1 1.1 Základnípojmy. Cílem podcastu je osvojit si základní popisné statistiky, a to nejen míry polohy, ale také míry variability Vícerozměrná data a jejich popisné statistiky. je maticový zápis datového souboru objektů popsaných proměnnými. Vektory popisující jednotlivé objekty tvoří řádky matice , zatímco sloupce této matice odpovídají proměnným (neboli sledovaným charakteristikám). Jeden prvek matice je hodnota j-té proměnné u i‑tého objektu, přičemž a Kvantitativní metody výzkumu v praxi Výb ěry z populace, příprava dat, popisné statistiky Ji ří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz (poslední aktualizace 15.1.2014) UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2013 Kurz nejprve obsahuje základy popisné statistiky a průzkumovou analýzu dat. Zabývá se vlastnostmi bodových odhadů, zejména nestranností a konzistencí. Zmínka je též o intervalových odhadech parametrů, především normálního rozdělení a také o odhadech založených na centrální limitní větě

Popisná statistika ve financích Excel - Finance v prax

 1. Základy popisné statistiky download report. Transcript Základy popisné statistiky.
 2. Základy statistiky Publikace Základy statistiky přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování dat a tuto exaktní vědu přibližuje..
 3. Základy popisné statistiky Učební materiály. Téma Popis Uložit; Základy popisné statistiky: Příklady s výsledky: Základy popisné statistiky: Samostatná práce: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl.
 4. Kurz se věnuje potřebným základům statistiky a lektoři je podávali srozumitelnou a lehce stravitelnou formou. Matematická vyjádření, z učebnic hůře uchopitelná, jsou podávána a vysvětlována v kontextu a v odborné i zjednodušené formě. Účastníci se naučí, jak získat základní informace o datech na popisné a.

16. století lze považovat za období rozvoje popisné statistiky v novodobé Evropě. Rozvíjí se společně se státovědou a teoriemi o řízení státu. V roce 1589 použil Ital Girolamo Ghilini prvně termín statistika. Slovo pochází z latinského status, což znamená stav. Tímto pojme Prohlížení dle předmětu popisné statistiky Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Cílem induktivní statistiky je z vypozorovaných dat vyvodit zobecnitelná tvrzení s udáním intervalu spolehlivosti - jde tedy o snahu objektivizovat pozorování a zbavit se subjektivního vlivu pozorovatele. Hladina intervalu spolehlivosti určuje, s jakou pravděpodobností pokryje výběrový průměr, průměr základního souboru. Výpočet popisných statistik pomocí funkcí a analytického nástroje v MS Excel, využití popisné statistiky ve finanční praxi. Rozptyl a směrodatná odchylka. 21.4.2017. Vzorce pro výpočet rozptylu a směrodatné odchylky, výpočet variability výnosností akcií a akciového indexu

Popisná a matematická statistik

Začínáš se statistikou? Tak toto video je pro tebe. Základní vzorce v Excelu, úvod do popisné statistiky. Pokud by Tě zajímala tématika popisné statistiky + pravděpodobnost > zde je odkaz na kompletní videokurz: Videokurz - odkaz Soubory ke stažení: Popsané vzorce Statistika - webinář Zadání - webinař (Excel) Statistika • Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností) • Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně. Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí . Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby) Počet držitelů SSD dle typu instrumentu (domácí fyzické osoby). Učební text vysokých škol obsahuje popisné statistiky, základní pravděpodobnostní pojmy, principy statistického uvažování, uvádí příklady a metody jejich řešení. Seznámení s R, počítačovým programem pro statistické výpočty. Druh produktu: Elektronická kniha

Popisné vs. deduktivní statistika: Jaký je rozdíl

Student používá nástroje popisné statistiky a nástroje regresní a korelační analýzy a indexní analýzy, analýzy časových řad, měření cykličnosti, měření sezónnosti,hledání hlavního vývojového trendu v oblasti podnikového hospodářství. Indexní analýza provádí porovnání podobných podniků z hlediska času Cílem této učebnice je uvést studenty do základů popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a regresní analýzy. Anotace anglicky The aim of this book is to introduce students to fundamentals of descriptive statistics,theory of probability, mathematical statistics and regression analysis

LIVESTREAM - doučování z celé popisné statistiky ZDARMA

Skripta jsou určena studentům 1. ročníku bakalářského studia i dalším zájemcům o prakticky použitelné metody popisné statistiky. Vytvořeno: 5. 5. 2020 5. 5. 2020; Poslední aktualizace: 5. 5. 202 Student používá nástroje popisné statistiky a nástroje regresní a korelační analýzy na oblasti indexní analýzy, analýzy časových řad, měření cykličnosti, měření sezónnosti,hledání hlavního vývojového trendu. Indexní analýza provádí porovnání podobných podniků z hlediska času

Popisné statistiky, odlehlá pozorování, grafické vyjádření korelace. Úprava proměnných, tvorba proměnných, kategorizace dat, kvalitativní a kvantitativní veličiny 4. Souhrnná analýza dat na příkladu klinických a nákladových dat. 5. Pravděpodobnost, náhodná veličina s normálním rozdělením Popisné statistiky kvantitativních znak ů. Frekven ční tabulky. Kontingen ční tabulky. Testování hypotéz na kontingen čních tabulkách - chí-kvadrát test, Fisher ův p řesný test. 4 Zapletalová 2. skupina Termín Téma Po č. hod. Vyu čující 1 22. 1. 2021 15.15-18.15 hod. Popisné statistiky, mezi něž patří jednak míry centrální tendence a jednak míry variability ve dvou (nebo více) číselných údajích v podstatě shrnují ty nejpodstatnější informace o našich datech a z našich dat. Uživatelské hodnocení produktu

MATEMATIKA online - Popisná statistik

Elektronická podpora výuky popisné statistiky. Informace o publikaci. Příspěvek vychází z bakalářské práce Moniky Kroupové Elektronická podpora výuky pravděpodobnosti a statistiky, která byla úspěšně obhájena v červenci 2013. Informuje o již vytvořeném a fungujícím multimediálním elektronickém výukovém. •Popisné statistiky, odlehlá pozorování, grafické vyjádření korelace. Úprava proměnných, tvorba proměnných, kategorizace dat, kvalitativní a kvantitativní veličiny •Souhrnná analýza dat na příkladu klinických a nákladových dat. •Pravděpodobnost, náhodná veličina s normálním rozdělením.. Studenti se v průběhu výuky seznámí se základními problémy popisné statistiky, pravděpodobnosti a statistické indukce v moderním pojetí bayesovské statistiky založené především na reálných datech a zajímavých příkladech z praxe. Předmět seznamuje studenty s přístupem umožňujícím přiřazení pravděpodobností i.

Statistika - Wikipedi

Doučování: Matematické metody pro statistiky pro ČZU v Praze. Kurz Matematické metody pro statistiky (ESE44E) seznamuje studenty s vybranými matematickými metodami z lineární algebry (vektory, matice, soustavy rovnic apod.), které jsou potřebné v mnoha specializovaných kursech v průběhu studia (např •U popisné statistiky jsme pracovali s vyrobenými daty •Studium pravděpodobnosti nám řekne něco o tom, jak jsou data vyrobeny •Každá data pochází z nějakého pravděpodobnostního modelu •Quincux - data dole je náš vzorek, pyramida je náš model Elektronická podpora výuky popisné statistiky. Title in English: Electronic support teaching descriptive statistics: Authors: BUDÍKOVÁ Marie KROUPOVÁ Monika. Year of publication: 2013: Type: Article in Proceedings MU Faculty or unit: Faculty of Science Citation: Field: Pedagogy and education. Řezanková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 4. doplněné vydání. Professional Publishing, Praha, 228 s. ISBN 978-80-906594-8-3

Číslo popisné - Wikipedi

195 Tabulka 1a: Popisné statistiky (OT31, PR06-30), analýza jedno-faktorová ANOVA Úroveň - Faktor N PR06-30 - Průměr PR06-30 - Sm. odch Učebnice představuje moderní pojetí základního kurzu statistiky založené na důsledném propojení popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a úvodu do matematické statistiky. Dostupnost: 4 pracovní dny i-15% sleva. 349 Kč 297 Kč. vložit do košíku +-. Browsing Fakulta ekonomicko-správní / Faculty of Economics and Administration by Subject popisné statistiky

Popisná statistika Knihy

zvolíme Popisné statistiky a volbu potvrdíme tlačítkem OK. Zadáme soupis proměnných tak, že v levém horním rohu okna stiskneme tlačítko Proměnné, a ze seznamu proměnných si vybereme (při nesouvislém výběru použijeme klávesu CTRL). Okno Popisné statistiky má několik karet Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Základy popisné statistiky: průměry, směrodatné odchylky, modus, medián, kvartily; Korelace a regrese, metoda nejmenších čtverců. Časové řady (metoda klouzavých průměrů nebo mediánů). Skladba písemk EKONOMICKÁ FAKULTA TUL POPISNÉ CHARAKTERISTIKY KATEDRA EKONOMICKÉ STATISTIKY 3 Druhy kvantilů : medián - 50, 0,5 ~x,~x x - prostřední hodnota uspořádaného statistického souboru. Člení statistický soubor na dvě stejně četné části, existuje tedy 50 % hodnot menších (nebo stejných

Nový IBM SPSS Modeler 18

Cyhelský - Úvod do teorie popisné statistiky (1974) SNTL a Alfa 1974, 1. vydání, 376 stran, dobrý stav. (X2001 aplikační možnosti Metod pOPISNÉ STATISTIKY A StaTISTICKÉ INDUKCE V PEDagogickém výzkumu APPlICATION POSSIBIlITIES OF THE METHOD OF DESCRIPTIVE STATISTICS AND STATISTICAl INDUCTION IN EDUCATIONAl RESEARCH Jan Klíma, Erich Maca Adresa autorů: Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., Ústav financí, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská l, 613 00 Brno Doc. Ing. Erich. Význam statistiky v biologii a ve veterinárním lékařství. Statistický znak, náhodná veličina. Popisné charakteristiky statistických souborů - střední hodnoty a míry variability. 2. Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: Gaussovo normální rozdělení, normované normální rozdělení, neznámé rozd

Popisná statistika v aplikaci Exce

Ukázka významu popisné statistiky při pozorování přírodních jevů na příkladu výzkumu druhového bohatství ptačích společenstev An example of the importance of simple descriptive statistics for understanding the patterns and processes in the nature: the case of bird species richness patterns Jiří Rei Analýza rozptylu (analýza variance, ANOVA) je jednou ze základních statistických metod, která nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované statistiky a analýzy dat. Umožňuje odhalit faktory, které ovlivňují chování dané číselné veličiny a posoudit míru jejich vlivu, provést detailní porovnání skupin nebo očistit zkoumaný vztah od vlivu jiné proměnné Uvádějí se shrnující údaje jako popisné statistiky, tabulky, grafy. Obvykle se vyhýbáme duplicitnímu popisu dat. Jednotlivé údaje komentujeme vzhledem k nalezeným trendům, rozdílům nebo zvláštnostem. Nekomentované údaje raději zařazujeme do přílohy. Popisujeme výsledky inferenční statistiky (t-test, F-test, atd.) a. Které metody popisné statistiky jsou vhodné a smysluplné pro použití v kontextu kvalitativních a ordinálních dat. Vyhodnocovat a interpretovat výsledky těchto metod. Jak vyhodnotit statistickou odlišnost mezi dvěma či více skupinami vzhledem ke kvalitativní, resp. ordinální odezvě Seznámit se a rozlišovat, které popisné statistiky jsou vhodné pro jednotlivé datové typy; Seznámit se a rozlišovat, které vizualizace a grafy jsou vhodné pro jednotlivé datové typy; Naučit se rozumně a smysluplně interpretovat popisné statistiky a grafy; Navazující analýzy. Přehled častých analytických metod; Úvod do.

Charakteristiky polohy, variability, šikmosti a špičatosti rozdělení četnost čeština: ·přinášející popis Naturalism Kosmákův jest ovšem jenom popisný a zevnější čili, jak jeden z kritiků případně podotknul, naivní.[1]··němčina: beschreiben ZS - Základy statistiky Anotace: V tomto kurzu jsou vyučovány základní pojmy z popisné statistiky. Se získanými znalostmi studenti budou schopni připravit svou první analýzu dat pomocí volně šiřitelného software R. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph. D 11 Interpolace a aproximace. Interpolace a aproximace funkcí nebo experimentálních dat zahrnuje řadu technik. Obecně se provádí náhradou funkce , zadané hodnotami vhodnou aproximující funkcí .Za aproximující funkci se často volí lineární kombinace elementárních funkcí . (61

Excel | Průměr - Velký přehled - Typy, Vzorce, VysvětleníSTAT 1 - návod, popisné charakteristikyEOBCHOD2- CVUT - Kondom ČVUTDigitální atlas zaniklých krajin - Symbolika regionů, místStudie porovnávající přesnost měření glukometrů různých22FK Chlumec nad Cidlinou 1:0 FC Olympia HK | FC Olympia

Očekává se základní deskriptivní výzkum a vyhodnocení dat prostřednictvím popisné statistiky s využitím grafů a tabulek a jejich následnou odbornou interpretací. Kvalitativní výzkum. Očekává se základní schopnost koncipovat a realizovat kvalitativní výzkumné šetření, např. s využitím metod případová studie. Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2015 V osmi hodinách budou posluchači seznámeni se základy popisné statistiky včetně praktických řešení. 1. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán statistického zkoumání). 2. Základní statistické pojmy (význam a pojetí statistiky, základní statistické pojmy, klasifikace proměnných, plán.

 • Expedice na mars.
 • Pravděpodobnost narození chlapce.
 • Telecí maso apetit.
 • Piknik slovo napoveda.
 • Ma dcera chce nosit.
 • Citace iso 690 příklad.
 • Americká lednice lg s výrobníkem ledu.
 • Lingea lexicon 7.
 • European challenge tour.
 • Scrubs online titulky.
 • Pracuje se na velký pátek.
 • Štika pečená v troubě recept.
 • Anglicky buldok.
 • Polaroid horor.
 • Hlavní město omán.
 • Největší důlní neštěstí.
 • Bruce willis film.
 • Kliste vyrazka.
 • Histologie vaječníku.
 • Přípravek na měření sbíhavosti kol.
 • Druhy emailových adres.
 • Paradox české budějovice.
 • Akutní blokáda si skloubení.
 • Největší důlní neštěstí.
 • Objektiv nikon 70 300.
 • Soustavy rovnic o třech neznámých řešené příklady.
 • Historické fotografie židenice.
 • Dominic sherwood vampire academy.
 • Triedr.
 • Střešní okna stavební povolení.
 • Pilový kotouč 150x16.
 • Kg na g.
 • Vodní mlýn obrázky.
 • Fyzioterapie praha.
 • Nově zjištěný majetek účtování.
 • Intracelulární tekutina.
 • Compton mikina.
 • Papírový model kostela.
 • Apartheid definition.
 • Rychlost zvuku vody.
 • Ufc 219 online.